Friday, May 24, 2002

به پايان آمد اين د�تر
حكايت همچنان باقی است

* م�ضّل گويد كه از امام صادق(ع) شنيدم كه �رمود: «می خواهم با تازيانه بر سر اصحابم بزنند تا دينرا خوب ب�همند». (اصول كا�ی، شيخ كلينی)

Thursday, May 23, 2002

زن در اسلام«10»
* پيغمبر(ص) �رمود: زن از ضلعی كج آ�ريده شده. اگر بخواهی راستش كنی، آنرا می شكنی و اگر بخواهی بهمان حالت از آن بهره بر�، بهره می بری و او هم كج باقی مانده است. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی)

* پيغمبر(ص) �رمود: بهترين زنان، زنی است كه وقتی خشمگين شود يا شوهرش بر او خشم گيرد، به شوهرش بگويد: دستم را در دست تو می گذارم و خواب را به چشمم راه نمی دهم تا وقتی از من راضی شوی. (بحارالانوار، علامه مجلسی)

* امام صادق(ع) �رمود: به زنان محبت علی(ع) را الهام كنيد و آنان را ابله و پاكدل واگذاريد. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی)

* اميرالمؤمنين(ع) �رمود: سوره يوس� را به زنان خويش تعليم ندهيد و برای ايشان قرائت نكنيد كه در آن سوره �تنه هاست. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی)

* امام صادق(ع) �رمود: علی بن الحسين(ع) چنين بود كه هرگاه شوهر دختر يا شوهر خواهرش نزد او می آمد، عبايش را پهن می كرد و او را می نشانيد، سپس می �رمود:« مرحبا به كسی كه زحمت را برداشت و عورت را ح�ظ كرد». (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی)

* امام صادق(ع) �رمود: سه چيز موجب استراحت مؤمن است... و سوم دختری را كه با مردن يا عروس كردنش از خانه خارج كند. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی)

Tuesday, May 21, 2002

زن در اسلام«9»
* زمانی كه رسول خدا(ص) اراده جنگی می نمود، همسرانش را جمع می كرددو با آنان مشورت می �رمود و سپس ير خلا� گ�ته و رأي آنها عمل می كرد. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی)

* پيغمبر(ص) �رمود: مساحقه (عمل جنسی زنان با يكديگر) مانند لواط (عمل جنسی مردان با يكديگر) است، هر دو زنی را كه اينكار كردند، بكشيد آنها را، بكشيد آنهارا. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی)

* رسولخدا(ص) �رمود: زنان عورتند و بيهوده گ�تار؛ چون عورتند در خانه ها پنهانشان كنيد و گ�تار بيهوده آنان را با سكوت خود چاره كنيد. (بحارالانوار، علامه مجلسی)

Monday, May 20, 2002

زن در اسلام«8»
* رسول خدا(ص) �رمود: هرگاه زنی از جايی كه نشسته برخيزد، مردی آنجا ننشيند مگر زمانی كه سرد شود. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی)

* امام صادق(ع) می �رمايد: نگاه كردن به موی سر زنان چادر نشين و روستائيان و گبران آتش پرست و اقليتهای دينی مانعی ندارد، زيرا اگر آنان را نهی كنی، گوش نمی كنند. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی)

* پيغمبر(ص) �رمود: مَثَل زن صالح، حكايت كلاغ اعصم است كه دسترسی بر آن نزديك به محال است. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی)

Sunday, May 19, 2002

زن در اسلام«7»
* حضرت امام محمد باقر �رمود: رازی به ايشان مگوييد و درباره خويشان شما آنچه گويند اطاعت مكنيد. (حليةالمتقين، علامه مجلسی)

* حضرت اميرالمؤمنين �رمود: مردر كه كارهای او را زنی تدبير می كند، ملعون است. (حليةالمتقين، علامه مجلسی)

* پيغمبر(ص) �رمود: زنان را با چوب تأديب نكنيد، بلكه با گرسنگی و برهنگی تأديب كنيد تا در دنيا و آخرت راحت باشيد. (بحارالانوار، علامه مجلسی)

* پيغمبر �رمود: چه سرگرمی خوبی است ريسندگی برای زن شايسته. (بحارالانوار، علامه مجلسی)