Friday, May 17, 2002

زن در اسلام«6»
* زن كژدمی است شيرين گز. (نهج البلاغه)

* تمام زن شر است و بدتر از همه آنكه از بودنش گريزی نيست. (نهج البلاغه)

* در حديث معتبر از امام محمد باقر(ع) منقول است كه رسول خدا(ص) �رمود: «بال و پر زنان را كوتاه كنيد به ترك لباس و زينت تا از خانه بيرون نروند. هركه راضی باشد به زينت و بيرون ر�تن زنش از خانه، پس او ديّوث است و بنا می شود برای او هر قدمی كه بردارد خانه ای در جهنم.» (مجمع المعار� و مخزن العوار�، محمد ش�يع بن محمد صالح)

* رسول خدا(ص) �رمود: « هركه اطاعت زنش كند؛ خدا او را به جهنم اندازد». پرسيدند كه غرض از اطاعت چيست؟ �رمود: «مثلاً اذن می طلبد كه به حمام يا عروسی برود و مرد قبول می كند». (مجمع المعار� و مخزن العوار�، محمد ش�يع بن محمد صالح)
زن در اسلام«5»
* ای مردم! آنان(زنان) از نظر ايمان و خ�رَد و بهره، كمی و كاستی دارند: اما دليل كاستی آنها از نظر ايمان به جهت نخواندن نماز و نگر�تن روزه است در ايام حيض؛ و دليل كاستی آنان از نظر خ�رَد اين است كه شهادت دو زن به جای يك مرد پذير�ته می شود؛ و دليل كاستی آنها از نظر بهره مادی نصيب ارث آنها به اندازه نص� مردان است.(نهج البلاغه)

* از زنان بد بپرهيزيد و از زنان نيك هم برحذر باشيد و در كارهای نيكو از آنان پيروی نكنيد تا در كارهای زشت از شما پيروی نخواهند.(نهج البلاغه)

Thursday, May 16, 2002

زن در اسلام«4»
* به سندهای معتبر بسيار از حضرت رسول(ص) منقول است كه �رمود از دنيای شما اختيار كرده ام زنان و بوی خوش را و روشنی ديدهام كه نماز است. (حليةالمتقين، علامه مجلسی)

* حضرت رسول(ص) �رمود: اگر امر می كردم كه كسی برای غير خدا سجده كند، هر آينه میگ�تم كه زنان برای شوهران سجده كنند. (حليةالمتقين، علامه مجلسی)

* در حديث معتبر از حضرت رسول(ص) منقول است: زنان را در غر�ه و بالاخانه جا مدهيد و چيزی نوشتن به ايشان مياموزيد و سوره يوس� را تعليم ايشان مكنيد و چرخ رشتن به ايشان ياد بدهيد و سوره نور را به ايشان تعليم كنيد. (حليةالمتقين، علامه مجلسی)

Tuesday, May 14, 2002

زن در اسلام «3»
* به سند معابر از حضرت رسول(ص) منقول است: بهترين زنان شما زنی است كه �رزند بسيار آورد و دوست شوهر باشد و صاحب ع�ت باشد و در ميان خويشان خود عزيز باشد و نزد شوهرش ذليل باشد و از برای شوهر خود زينت و بشاشت كند و از ديگران شرم كند و ع�ت ورزد، هرچه شوهر گويد، شنود و آنچه �رمايد، اطاعت كند و چون شوهر با او خلوت كند، آنچه از او خواهد مضايقه نكند، اما به شوهر در نياويزد كه او را بر جماع بدارد.
بعد از آن �رمود: بدترين زنان شما زنی است كه در ميان قوم خود خوار باشد و بر شوهر مسلط باشد و �رزند نياورد و كينه ورز باشد و از اعمال قبيحه پروا نكند و چون شوهر غايب شود، زينت كند و خود را به ديگران نمايد و چون شوهر آيد، مستئری اظهار كند و سخنش نشنود و اطاعتش نكند و چون شوهر با او خلوت كند، مانند شتر صعب مضايقه كند. (حليةالمتقين، علامه مجلسی)

* حضرت صادق �رمود: خوبی زن آن است كه مهرش كم باشد و زاييدنش آسان باشد و شومی زن آن است كه مهرش گران و زاييدنش دشوار باشد. (حليةالمتقين، علامه مجلسی)

* در حديث صحيح از حضرت امام رضا(ع) منقول است: سه چيز است كه از سنت پيغمبران است: بوی خوش كردن و موهای زيادتی بدن را ازاله كردن و زنان بسيار داشتن، يا بسيار با ايشان مقاربت كردن. (حليةالمتقين، علامه مجلسی)

Monday, May 13, 2002

زن در اسلام«2»
*از حضرت صادق(ع) منقول است: زن به منزله قلاده ای است كه در گردن خود می ا�كنی؛ پس ببين كه چگونه قلاده برای خود می گيری. (حليةالمتقين، علامه مجلسی)

* در حديث منقول است كه حضزت رسول(ص) چون به خواستگاری زنی می �رستاد، می �رمود گردنش را بو كنند كه خوشبو باشد و غوزك پايش پر گوشت باشد. (حليةالمتقين، علامه مجلسی)

* از حضرت رضا منقول است: از سعادت آدمی است كه زن س�يدی داشته باشد. (حليةالمتقين، علامه مجلسی)
زن در اسلام «1»
* در سندهای معتبر از حضرت رسالت(ص) منقول است: چهار چيز است كه از سنتهای پيغمبران است: بوی خوش كردن، نزديكی به زنان، مسواك كردن و خضاب كردن به حنا. (حليةالمتقين، علامه مجلسی)

* از حضرت امام محمد باقر(ع) و امام جع�ر صادق(ع) منقول است: حقتعالی برای زنان غيرت جايز نداشته است و از برای مردان قيرت قرار داده است، زيرا كه از برای مردان چهار زن و از متعه و كنيز آنچه خواهد، حلال گردانيده است و از برای زن به غير از يك شوهر حلال نكرده است. (حليةالمتقين، علامه مجلسی)

* حضرت امام محمد باقر �رمود: خوشم نمی آيد كه دنيا و آنچه در دنيا است داشته باشم و يك شب بی زن بخوابم. (حليةالمتقين، علامه مجلسی)