Friday, May 03, 2002

در احكام دارالخ�لاء «2»
وآن بيست و يك چيز است: سه چيز واجب، پنج چيز حرام و پنج چيز سنت و هشت چيز مكروه.
اما آن سه چيز كه واجب است:
- اول پوشانيدن عورتين از نامحرم
- دوم آنكه از قبله منحر� نشيند؛ يعنی روی و پشت به قبله نكند
- سوم مخرج بول را به آب مطلق طهارت دادن نه به گلاب و امثال آن، و نه به كلوخ كه آن مذهب سنيان است. اما مخرج غايط را كه حوالی آن موضع آلوده نشده باشد، به كلوخ و لته و پنبه و امثال آن طاهر می توان كرد، هرچند كه آب ميسر باشد؛ اما لازم است كه از سه نوبت كمتر نباشد، اگر چه به دونوبت يا كمتر پاك شود و اگر حوالی آن آلوده شده باشد، پاك كردن آن به آب می بايد و بس.
(جامع عباسی، شيخ بهايی)
در احكام دارالخ�لاء (مستراح)«1»
و چون حاجت داری به ر�تن به بيت الخلاء، پس بدان كه آداب بيت الخلاء بسيار است، و جمله ای از آن بطور اختصار آن است كه :
* مقدم می داری در وقت داخل شدن پای چپ را و می گويی: "بسم الله و بالله اعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم"
* چون عورت باز كردی، بسم الله می گويی و واجب است در اين حال بلكه در تمام حالات مستور كردن عورت را، و حرام است در اين حال رو به قبله و پشت به قبله نشستن
* مستحب است آنكه بگويی در حال قضای حاجت: " اللهم اطعمنی طيباً �ی عا�يه و اخرجه منی خبيثاً �ی عا�يه"
* وقتيكه نظرت ا�تاد بر آنچه از تو د�ع شده، می گويی: "اللهم ارزقنی الحلال و جنبنی الحرام"
* چون خواستی طهارت بگيری، اول استبراء می كنی، پس دعای رؤيت آب را می خوانی: " الحمدلله الذی جعل المهء طهوراً و لم يجعله نجسا"
* در وقت طهارت می گويی: " اللهم حصن �رجی و اع�ه و استر عورتی و حرمنی من النار"
*چون از جای خود برخواستی، دست راست را بر شكم می كشی و می گويی: "الحمدلله الذی اماط عنی الادی و هنانی طعامی و شرابی و عا�انی من البلوی"
*پس بيرون می آيی و مقدم می داری پای راست را بر پای چپ، و اين دعا را می خوانی: " الحمدلله الذی عر�نی لذته و اتقی �ی جسدی قوته و اخرج عنی اذاه، يا لها نعمته لا يقدر القادرون قدرها"
(م�اتيح الجنان، شيخ عباس قمی)

Thursday, May 02, 2002

تصاويری از مراسم قمه زنیTuesday, April 30, 2002

حسين بن علی امام سوم شيعيان :
« ما از تبار قريش هستيم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ايرانی ها هستند. روشن است که هر عربی از هر ايرانی بهتر و بالاتر و هر ايرانی از دشمنان ما هم بدتر است. ايرانيها را بايد دستگير کرد و به مدينه آورد، زنانشان را ب�روش رسانيد و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت.»
( س�ينه البحار و مدينه الاحکام و الآثار ص�حه 164، حاج شيخ عباس قمی)

باتشكر از پرشين وبلاگ
توصیه های امام موسی كاظم(ع) در باب جماع
* باكی نيست اگر در حالت جماع جامه از روی زن و مرد دور شود.
* باكی نيست اگر كسی �َرْج زن خود را ببوسد.
* هر كه جماع كند با زن خود در تحت الشعاع، پس منتظر ا�تادن �رزند از شكم باشد.
* دوست نمی دارم كسی كه در س�ر آب نيابد براي غسل كردن، جماع كند، مگر آنكه بر خود خو� ضرری داشته باشد.
* مانعی ندارد و بسيار خوب است قرآن خواندن و جماع كردن در حمام.
* چيز خوردن شب و گوشت قبره خوردن و خوردن گرز، قوت جماع را زياد می كند.
(حليةالمتقين، علامه مجلسی)

توصیه های امام رضا(ع) در باب جماع
* سر شب، چه در تابستان و چه در زمستان با زن خود نزديكی مكن؛ زيرا معده و رگهای بدن پر است و نزديكی كردن در اينحال نيكو نيست، زيرا موجب قولنج و �لج و چكيدن بول و �تق و ضع� بينايی می شود. اين عمل بايد در آخر شب باشد كه برای بدن صالحتر است و مايه اميد بيشتر و ذكاوت عقل بيشتر برای �رزندی كه خدا از آن ميان ايجاد كند می باشد.
* با زن نزديكی مكن، مگر زمانی كه با او بازی كنی و بسيار بازی كنی و پستانش را ب�شاری. چون چنين كردی؛ شهوت زن تحريك می شود و آبش جمع می گردد؛ زيرا آب زن از پستانش خارج می شود و شهوت در چهره و چشمان زن هويدا می گردد و او از تو همان می خواهد كه تو از او می خواهی.
* پس از �راغت از جماع، نه ايستاده باش و نه نشسته، بلكه اندكی به پهلوی راست دراز بكش؛ سپس �وراً برای ادرار كردن برو تا تورا از سنگ درون ايمن كند، به اذن خداوند متعال.
* پس از جماع غسل كن و اندكی موم و عسل آب كرده بخور. اين خوراك مقدار آبی را كه از تو خارج شده، بر می گرداند.
(س�ينةالبحار، شيخ عباس قمی)

Sunday, April 28, 2002

توصیه های امام جع�ر صادق(ع) در باب جماع «2»
* جماع كردن با زنان پير بدن را خراب می كند و بسيار باشد كه آدمی را بكشد.
* قاووت خشك پيسی را زايل می گرداند و خوردن آن با زيتون گوشت را می روياند و استخوان را سخت می كند و قوت جماع را زياد می كند.
* بخوريد خربزه را كه قوت جماع را زياد می كند.
* سنت پيغمبران است بسيار داشتن زن و بسيار با ايشان مقاربت كردن.
* مرد و زن در حاليكه خضاب و حنا و غير آن بسته باشند، جماع نكنند.
* از مابين نا� تا زانو تمتع بردن از زنان مكروه است، و بهتر آن است كه اگر با زن خود كه كنيز نباشد جماع كند، منی خود را بيرون �رج نريزد.
* نبايد مرد را دخول كردن به زن خود در موقع تحت الشعاع و در شب چهارشنبه.
* جماع مكن در اول ماه و ميان ماه و آخرماه؛ نمی بيني كسی را كه صرع می گيرد؟ اكثر برای آن است كه جماع پدر و مادرش در اول ماه يا ميان ماه و يا آخر ماه واقع شده است.