Saturday, April 27, 2002

توصیه های امام علی(ع) در باب جماع
* خوردن انجير قوت مجامعت را می ا�زايد، و د�ع می كند بواسير و نقرس را، و برای بادهای قولنج نا�ع است.
* بخواه زن گندمگون� �راخ چشم، سياه چشم، بزرگ سرين (باسن) و ميانه بالا. پس اگر او را نخواستی بيا و مهرش را ازمن بگير.

توصیه های امام باقر(ع) در باب جماع
*دوست می دارم پنير را كه در طر� شب نا�ع است و موجب قوت جماع می شود.
* خوشم نمی آيد كه دنيا و آنچه در آن است داشته باشم، اما يكشب بی زن بخوابم.
* با زن آزاد در برابر زن آزاد ديگر جماع مكن، اما كنيز را در برابر كنيز ديگر جماع كردن باكی نيست.

توصیه های امام جع�ر صادق(ع) در باب جماع «1»
* سرمه به چشم بكشيد كه قوت جماع را زياد می كند و دهان را شيرين می كند و كمك می كند بر طول دادن سجود.
* نعلين سياه مپوش كه ذَكَر (آلت تناسلی مرد) را سست می كند و نعلين زرد بپوش كه ذَكَر را سخت می كند و پوشش پيغمبران است.
*پيغمبری از پيغمبران به حقتعالی شكايت نمود از كمی قوت جماع. حقتعالی او را امر �رمود كه هريسه بخورد.
* هركه ترك كند طعام خوردن در شب شنبه و شب يكشنبه از پی هم، قوت جماع از او برطر� گردد و تا چهل روز بر نگردد.

(حليةالمتقين، علامه مجلسی)

Thursday, April 25, 2002

توصیه های پیغمبر در باب جماع
بدان كه حضرت رسول(ص) نهی �رمود از جماع كردن در زیر آسمان و بر سر راه كه مردم تردد كنند، و �رمود كه هر كه در میان راه جماع كند، خدا و ملائكه و مردم او را لعنت كنند.
و �رمود كه بیاموزید از كلاغ جماع كردن پنهان را،
و �رمود كه مكروه است جماع كردن میان طلوع صبح تا طلوع آ�تاب، و در آن روزی كه آ�تاب در آن روز بگیرد، و در شبی كه در آن شب ماه بگیرد، و در شب یا روزی كه در آن باد سیاه یا باد سرخ یا باد زرد حادث شود، والله كه اگر جماع كند در این اوقات، و پس او را �رزندی بهم رسد، نبیند در آن �رزندچیزی را كه دوست دارد؛ زیرا كه آیات غضب الهی را سهل شمرده است.
و �رمود دختران باكره بخواهید كه دهنهایشان خوشبوتر و رحمهایشان خنكتر و پستانهایشان پرشیرتر است.
و �رمود كه سر را بسیار شانه كردن تب را دور می گرداند و روزی می آورد و قوت جماع را زیاد می كند.
و �رمود كه نمی دانید تركیب هلیله سیاه و هلیله زرد و سمقونیا و �ل�ل و دار�ل�ل و زنجبیل خشك و زنیان و خشخاش سرخ و نمك هندی و نارمشك و قاقله و شقاقل و چوب بلسان و دانه بلسان و سلیخه مقشر و علك رومی و عاقرقرها و دارچینی و عسل، كه اگر از آن دو مثقال ناشتا و دو مثقال در وقت خواب بخورند، چه اندازه قوت جماع می بخشد.
و �رمود كه مبادا كسی با زن خود جماع كند و پیش از آنكه زن آب بدهد، او آب بدهد؛ بلكه می باید به تأنی بك�نَد و مكث بك�نَد تا هردو با هم آب بدهند. (حلیةالمتقین، علامه مجلسی)
توصیه های پیغمبر به علی در باب جماع
در حدیث معتبر از حضرت امام جع�ر صادق(ع) نقل شده است كه حضرت رسالت پناه(ص) به حضرت امیرالمؤمنین(ع) وصیت �رمود كه: «یا علر! چون زن تازه ای اختیار كردی و داخل خانه تو شد، از درب در خانه تا انتهای خانه آب بپاش كه چون چنین كنی خدا ه�تاد هزار نوع رحمت بر تو ب�رستد و ایمن گردد عروس از دیوانگی و خوره وپیسی تا در خانه تو باشد، و منع كن او را تا ه�ت روز از خوردن شیر و سركه و گشنیز و سیب ترش.»
و سپس �رمود:
یا علی! ایستاده با زن خود جماع مكن كه آن �عل خران است، و اگر �رزندی بهم رسد، مانند خران بر رختخواب بول كند
یا علی! در شب عید �طر جماع مكن كه اگر �رزندی بوجود آید، شر بسیار از او بظهور آید
و در شب عید قربان جماع مكن كه اگر �رزندی بهم رسد، شش انگشت یا چهار انگشت در دست داشته باشد
و در شب نیمه شعبان و در روز آخر شعبان جماع مكن كه اگر �رزندی حاصل شود، در رویش نشان سیاهی باشد یا هلاك بسیاری از مردم بر دست او حاصل شود
یا علی! زیر درخت میوه دار جماع مكن كه اگر �رزندی بهم رسد، جلاد و كشنده مردم باشد
و در برابر آ�تاب جماع مكن مگر آنكه پرده ای بیاویزی
یا علی! در میان اذان و اقامه جماع مكن كه اگر �رزندی بوجود آید، جری باشد در خون ریختن
یا علی! چون زنت حامله باشد، بی وضو با او جماع مكن كه اگر چنین كنی �رزندی كه بهم رسد، كوردل و بخیل باشد
یا علی! بر پشت بام جماع مكن كه اگر �رزندی بهم رسد، منا�ق و ریاكار و بدعتگزار باشد
یا علی! در شب دوشنبه جماع بكن كه اگر �رزندی بهم رسد، حا�ظ قرآن باشد
و در شب سه شنبه جماع بكن كه اگر �رزندی بهم رسد، او را شهادت روزی شود و دهانش خوشبو باشد
و اگر در شب پنجشنبه جماع كنی كنی و �رزندی بهم رسد، حاكمی از حكام شریعت یا عالمی از علما باشد
و اگر در روز پنجشنبه وقتیكه آ�تاب در میان آسمان باشد، نزدیكی كنی با زن خود و �رزندی بهم رسد، شیطان نزدیم او نشود تا پیر شود
و اگر در شب جمعه جماع كنی و �رزندی بهم رسد، خطیب و سخنگو باشد
و اگر در روز جمعه بعدازظهر جماع كنی و �رزندی بهم رسد، از دانایان مشهور باشد
و اگر جماع كنی در شب جمعه بعد از نماز خ�تن، امید هست آن �رزند از ابدال باشد
یا علی! در ساعات اول شب جماع مكن كه اگر �رزندی بهم رسد، بسا كه ساحر باشد
و به �رج زن خود نگاه مكن كه باعث كوری �رزند شود
و در وقت جماع سخن مگو كه اگر �رزندی حاصل شود بسا كه لال باشد
و همه این وصیتها را از من بیاموز، چنانكه من آنرا از حضرت جبرئیل آموختم.
(حلیةالمتقین، علامه مجلسی)

Tuesday, April 23, 2002

در احكام نكاح (قسمت آخر)
و اگر زن قرن داشته باشد، و قرن چيزی است مشابه استخوان كه در �َرْج زن بهم می رسد و مانع از دخول كردن می شود، در اينصورت مرد �سخ نكاح او می تواند كرد.
و اگر زن ع�ل داشته باشد و آن چيزی است كه در �َرْج زن بهم می رسد مشابه گوشت پاره كه مانع دخول می شود، در اينصورت بر قول بعضی از مجتهدين مرد را �سخ نكاح او می رسد.
و اگر زن رتق داشته باشد و آن بهم آمدن �َرْج و روئيدن گوشت روی آن است، به نوعی كه دخول كردن در آن دشوار باشد، بر قول بعضی از مجتهدين مرد در اينصورت �سخ نكاح او می تواند كرد.
و اگر مخرج بول و حيض ، يا مخرج بول و غائط زن يكی باشد، در اينصورت مرد �سخ نكاح او می تواند كرد.
و بدانكه خيار �سخ �وری است، و در �سخ كردن نكاح به عيب، اذن حاكم شرع شرط نيست. (جامع عباسی، شيخ بهايی)

Monday, April 22, 2002

امام صادق �رمود: حديث من حديث پدرم، حديث پدرم حديث جدم، حديث جدم حديث حسين، حديث حسين حديث حسن، حديث حسن حديث اميرالمؤمنين و حديث اميرالمؤمنين حديث رسولخدا و حديث رسول خدا گ�تار خدای عزوجل است. (اصول كا�ی، شيخ كلينی)
***
زراره گويد: از امام محمد باقر(ع) مطلبی را پرسيدم و جوابم �رمود. سپس مردی آمد و همان مطلب را از او پرسيد، و او برخلا� جواب منش گ�ت. سپس مرد ديگری آمد و به او جوابی بر خلا� هردو داد. چون آندو مرد ر�تند، عرض كردم:
- ای پسر پيغمبر! دو مرد از اهل عراق و از پيعيان شما آمدند و سؤالی كردند و شما هريك را بر خلا� ديگری جواب داديد؟
�رمود: ای زراره! اينگونه ر�تار برای ما بهتر و ما و شما را بيشتر باقی دارد و اگر ات�اق كلمه داشته باشيد، مردم متابعت شما را از ما تصديق می كنند ( و اتحاد شما را عليه خود می دانند) و زندگی ما و شما ناپايدار گردد.
زراره گويد سپس به امام صادق(ع) عرض كردم :
- شيعيان شما چنانند كه اگر آنها را بسوی سر نيزه و آتش برانيد، می روند؛ با اينحال از شما جوابهای مختل� می شنوند. آنحضرت هم مانند پدرش به من جواب داد. (اصول كا�ی، شيخ كلينی)

اسحاق بن عمار گويد: امام صادق (ع) �رمود: هركه عاقل است دين دارد، و كسيكه دين دارد به بهشت می رود. (اصول كا�ی، شيخ كلينی)

Sunday, April 21, 2002

در احكام نكاح (قسمت ه�تم)
بدانكه هر يك از مرد يا زن پيش از عقد نكاح، ديوانه باشد، خواه ديوانگی او دائمی باشد و خواه دوری، خواه دخول كرده باشد و خواه نكرده باشد، �سخ نكاح می توان كرد، اما اگر بعد از عقد ديوانگی حادث شود، در اين صورت مرد، نكاح را �سخ می تواند كرد اما زن نمی تواند نكاح را �سخ كند.
و اگر مرد پيش از عقد خَصی (بی خايه)باشد، يعنی خ�صيه(بيضه) نداشته باشد، زن �سخ نكاح خود می تواند كرد، اما اگر بعد از عقد حادث شود، �سخ نمی تواند كرد. همچنين است حكم كسی كه خ�صيه او را كو�ته يا بريده باشند پيش از دخول؛ ولی اگر بعد از دخول باشد، درباره خ�صيه بريده مجتهدين را دو قول است: اگر يك خ�صيه را بريده و خ�صيه ديگر باشد، زن اختيار �سخ ندارد.
و اگر هريك از زن يا شوهر جذام داشته باشد، �سخ نكاح میتوانند كرد، ولی بعضی از مجتهدين جذام را �قط در زن عيب می دانند و می گويند اگر مرد جذام داشته باشد، زن �سخ نكاح او نمی تواند كرد. (جامع عباسی، شيخ بهايی)