Saturday, April 13, 2002

در احكام دخول بر زن (قسمت سوم)
و اما از آن بيست و ه�ت وجه مكروه:
- اول برهنه دخول كردن
- دوم دخول كردن در كشتی يا جايي كه سق� نداشته باشد يا زير درختان ميوه دار
- سوم دخول كردن بعد از آنكه محتلم شده باشدپيش از آنكه وضو بسازد يا غسل كند
- چهارم دخول كردن از وقت طلوع صبح تا برآمدن آ�تاب
- پنجم دخول كردن در وقت زردی طلوع آ�تاب
- ششم دخول كردن در وثت ظهر، مگر در روز پنجشنبه كه سنت است
- ه�تم دخول كردن در آخر روز وقتی كه آ�تاب زرد باشد
- هشتم دخول كردن بعد از غروب آ�تاب تا برطر� شدن ش�ق
- نهم دخول كردن در شب اول هر ماه مگر در شب اول ماه رمضان كه سنت است
- دهم دخول كردن در نيمه هر ماه خصوصاً نيمه شعبان
- يازدهم دخول كردن در آخر هر ماه
- دوازدهم دخول كردن در وقتی كه ماه يا آ�تاب گر�ته باشديا بادهای سياه و سرخ و زرد ترسناك بوزد يا زلزله باشد
- سيزدهم دخول كردن در س�ر هرگاه آب يا�ت نشود، اما در حضر نيز اگر آب نباشد، آيا دخول كردن مكروه است؟ ميان مجتهدين درينباره اختلا� است
- چهاردهم دخول كردن در مقعد زنان، وحتی بعضی از مجتهدين شيعه اين را حرام دانسته اند
- پانزدهم دخول كردن به زنی كه از زنا بهم رسيده باشد، خواه به عقد باشد، خواه او را خريده باشند
- شانزدهم دخول كردن در شب عيد قربان
- ه�دهم دخول كردن در �اصله ادای اذان و اقامه
- هجدهم دخول كردن در شبی كه روز آن از س�ر آمده باشند
- نوزدهم دخول كردن در شبی كه روزش به س�ر روند
- بيستم دخول كردن در زنی به اشتهای غير آن […]
(جامع عباسی، شيخ بهايی)
ادامه دارد...

Friday, April 12, 2002

در احكام دخول بر زن (قسمت دوم)
اما شانزده وجه حرام:
- اول اگر شخصی زن ديگری را به شبهه دخول كند، شوهر آن زن را دخول كردن به آن زن حرام است تا آنكخ عده دخول كننده بيرون رود
- دوم هرگاه به سبب دخول كردن به دختر غير بالغ، مخرج بول و غايط يا مخرج حيض و بول او يكی شود، دخول كردن به او حرام است
- سوم هرگاه كسی به زن خود گ�ته باشدكه پشت تو همچو پشت مادر من است، پيش از آن كه ك�اره بدهد، دخول كردن حرام است
- چهارم دخول كردن به يكی از زنان در شبی كه نوبت زن ديگری باشد؛ بی اذن زنی كه نوبت او باشد
- پنجم دخول كردن به كنيز حامله ای كه خريده باشد، پيش از آنكه چهارماه از حمل او بگذرد، حرام است؛ اما ريختن منی در بيرون �رج او حرام نيست
- ششم هرگاه كنيزی را بخرند پيش از آنكه آن كنيز حيض ببيند يا چهل و پنج روز از وقت خريدن او بگذرد، دخول كردن به او حرام است؛ و آيا در اين مدت دست ماليدن به او نيز حرام است؟ ميان مجتهدين در آن اختلا� است […]
و اما پنج وجه مستحب (سنت):
- اول مطلق دخول كردن با زن خود كه در همه حال مستحب است
- دوم دخول كردن در شب اول ماه رمضان
- سوم دخول كردن در شب دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و جمعه بعد از خ�تن
- چهارم دخول كردن در روز پنجشنبه در وقت ظهر
- پنجم دخول كردن در روز جمعه بعد از عصر
و نيز سنت است دخول كردن در شب، و در وقت دخول و بعد از دخول «بسم الله الرحمن الرحيم» گ�تن، و با وضو بودن هريك از زن و شوهر، و منی را در خارج �رج ريختن هرگاه كنيز حامله ای خريده باشد و بعد از چهار ماه خواهد كه با او دخول كند، و چشم خود را در وقت جماع بستن. (جامع عباسی، شيخ بهايی)
ادامه دارد...

Thursday, April 11, 2002

در احكام دخول بر زن
و آن بر پنجاه و يك وجه است: سه وجه واجب، شانزده وجه حرام، پنج وجه سنت و بيست و ه�ت وجه مكروه.
اما سه وجه واجب:
- اول دخول كردن بعد از چهار ماه، چه هرگاه چهار ماه بگذرد و به زن خود دخول نكند واجب است كه بعد از آن دخول كند بر او بی عذر شرعی.
- دوم هرگاه شخصی قسم خورد كه با زن خود دخول نكند. در اين صورت زن معامله خود را به حاكم شرع عرض می كند و حاكم شرع تا چهارماه آن شخص را مهلت می دهد و مخير می سازد ميان دخول كردن، يا ك�اره دادن، يا طلاق دادن و آنگاه بر او واجب می شود دخول كردن.
- سوم هر گاه كسی با زن خود گويد كه پشت تو همچون پشت مادر من است، در اينصورت آن زن حال خود را به حاكم شرع عرض می كند و حاكم شرع تا سه ماه او را مهلت می دهد، آنگاه واجبست بر او دخول كردن يا ك�اره يا طلاق دادن.
(جامع عباسی، شيخ بهايی)
ادامه دارد...
از حضرت امام موسی كاظم(ع) در حديث معتبر منقول است كه دوازده صن� حيوانند كه در اصل آدميان بوده اند و بعداً از جانب خداوند مسخ شده اند:
- �يل پادشاهی بود كه زنا و لواط می كرد
- خرس، عرب بادهيه نشينی بود كه ديوثی می كرد
- خرگوش زنی بود كه به شوهرش خيانت می كرد و غسل حيض و جنابت نيز نمی كرد
- شب پره كسی بود كه خرمای مردم را می دزديد
- ميمون و خوك جماعتی بودند از بنی اسرائيل كه در روز شنبه ماهی شكار م� كردند
- سوسمار و چلپاسه، گروهی ديگر بودند از بنی اسرائيل كه در زمان حضرت موسی به مائده آسمانی ايمان نياوردند و مسخ شدند؛ پس گروهی از ايشان به دريا ر�تند و گروه ديگر به صحرا
- عقرب مرد سخن چين بود
- زنبور قصابی بود كه از ترازو دزدی می كرد
- كرگدن مردی بود كه مردم با او عمل قبيح می كردند
( اصول كا�ی، شيخ كلينی)

***
حديث روز:
- حضرت امام صادق(ع) �رمود: « وقتی حضرت آدم و�ات كرد، به مرگ او ابليس و قابيل خوشحال شدند و در زمين با هم اجتماع كردند و آلات طرب را ساختند؛ و هرچه در زمين از اينگونه آلات هست كه مردم از آن لذت می برند، از آنجا پيدا شده است.» (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی)
حديث شب:
- از حضرت صادق(ع) پرسيدند اگر كسی زن خود را عريان كند و به او نظر كند چونست؟ �رمود: « مگر لذتی از اين بهتر می باشد؟» (حلية المتقين، علامه مجلسی)

Tuesday, April 09, 2002

امام جع�ر صادق (ع) �رمود: « خداوند عالم تصميم گر�ته بود كه حسين بن علي در سال 70 هجری قيام كند، ليكن چون او را قبل از اين تاريخ شهيد كردند، خداوند نيز غضب �رمود و اين قيام را به عهده امامی كه در سال 140 هجري ولايت خواهد داشت موكول كرد؛ ولی در اين تاريخ نيز چون امامان اين سرً پنهان را به برخی از خواص گ�ته بودند، خداوند مجدداً غضب �رمود و اين بار اين امر را به وقت نامعلومی موكول كرد.» (اصول كا�ی، شيخ كلينی)

***
حديث روز:
- حضرت صادق (ع) �رمود: «كسی كه به نرد يا شطرنج بازی نگاه كند، چنان است كه به �رج مادر خود نظر كرده باشد.» (اصول كا�ی، شيخ كلينی)
حديث شب:
- شخصی به نزد امام جع�ر صادق آمد و گ�ت: «يابن رسول الله! هشت دختر بهم رسانيده ام و روی پسر تا حال نديده ام». حضرت �رمود: « برو و در ميان دوپای زنت بنشين و دست راست خود را بر جانب راست نا� او بگذار و ه�ت نوبت انا انزلناه بخوان و بعد با او جماع كن؛ و چون اثر حمل در وی ظاهر شود، پس در شبها دست راست خود را بر جانب راست نا� زنت بگذار و باز ه�ت نوبت انا انزلناه بخوان ». آن مرد گ�ت چنين كردم و ه�ت پسر در پی هم يا�تم. (بحارالانوار، علامه مجلسی)

Monday, April 08, 2002

و نيز از آن حضرت (امام جع�ر صادق) منقول است كه هر كه مؤمنى را سير كند بهشت بر او واجب شود، و هركه كا�رى را سير كند، خدا شكم او را پر از زقّوم جهنم كند! (حلية المتقين)
- خريدن و �ورختن بچه ای كه در شكم مادر و پشت پدر باشدمكروه است، مگر آنكه چيز ديگری بدان ضميمه كرده باشند. (جامع عباسی، تألي� شيخ بهايی)
- اگر مرد آزاد بنده ای را كشته باشد، او را نمىكشند، و اگر مقتول جهود باشد �قط تعزيرش مىكنند و ديه می دهند. و پدر و جد� را جهت قتل پسر و پسرزاده نمی كشند، بلكه ايشانرا �قط تعزير میكنند. (جامع عباسی، تألي� شيخ بهايی)
- حد دزدی آن است كه دست او را قطع كنند، و سنت است كه دست و پای دزد را بعد از بريدن به روغن زيتون داغ كنند. (جامع عباسی، تألي� شيخ بهايی)
- و حد، تعزير است كسی كه پسر خود را بكشد يا غلام خود را بكشد، يا ماهی بی �لس بخورد، يا با دست منی خود را از خود بيرون آورد. (جامع عباسی، تألي� شيخ بهايی)

***
حديث روز:
- حضرت رسول اكرم �رمود: «عجب دارم از كسی كه ايمان به جهنم دارد، چرا می خندد؟» (حليةالمتقين)

حديث شب:
- رسول الله (ص) �رمود: « وقتی يكی از شما با همسر يا كنيز خود مقاربت كند، به �رْج او ننگرد كه مايه كوری است.» (نهج ال�صاحه)