Friday, May 24, 2002

به پايان آمد اين د�تر
حكايت همچنان باقی است

* م�ضّل گويد كه از امام صادق(ع) شنيدم كه �رمود: «می خواهم با تازيانه بر سر اصحابم بزنند تا دينرا خوب ب�همند». (اصول كا�ی، شيخ كلينی)

Thursday, May 23, 2002

زن در اسلام«10»
* پيغمبر(ص) �رمود: زن از ضلعی كج آ�ريده شده. اگر بخواهی راستش كنی، آنرا می شكنی و اگر بخواهی بهمان حالت از آن بهره بر�، بهره می بری و او هم كج باقی مانده است. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی)

* پيغمبر(ص) �رمود: بهترين زنان، زنی است كه وقتی خشمگين شود يا شوهرش بر او خشم گيرد، به شوهرش بگويد: دستم را در دست تو می گذارم و خواب را به چشمم راه نمی دهم تا وقتی از من راضی شوی. (بحارالانوار، علامه مجلسی)

* امام صادق(ع) �رمود: به زنان محبت علی(ع) را الهام كنيد و آنان را ابله و پاكدل واگذاريد. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی)

* اميرالمؤمنين(ع) �رمود: سوره يوس� را به زنان خويش تعليم ندهيد و برای ايشان قرائت نكنيد كه در آن سوره �تنه هاست. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی)

* امام صادق(ع) �رمود: علی بن الحسين(ع) چنين بود كه هرگاه شوهر دختر يا شوهر خواهرش نزد او می آمد، عبايش را پهن می كرد و او را می نشانيد، سپس می �رمود:« مرحبا به كسی كه زحمت را برداشت و عورت را ح�ظ كرد». (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی)

* امام صادق(ع) �رمود: سه چيز موجب استراحت مؤمن است... و سوم دختری را كه با مردن يا عروس كردنش از خانه خارج كند. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی)

Tuesday, May 21, 2002

زن در اسلام«9»
* زمانی كه رسول خدا(ص) اراده جنگی می نمود، همسرانش را جمع می كرددو با آنان مشورت می �رمود و سپس ير خلا� گ�ته و رأي آنها عمل می كرد. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی)

* پيغمبر(ص) �رمود: مساحقه (عمل جنسی زنان با يكديگر) مانند لواط (عمل جنسی مردان با يكديگر) است، هر دو زنی را كه اينكار كردند، بكشيد آنها را، بكشيد آنهارا. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی)

* رسولخدا(ص) �رمود: زنان عورتند و بيهوده گ�تار؛ چون عورتند در خانه ها پنهانشان كنيد و گ�تار بيهوده آنان را با سكوت خود چاره كنيد. (بحارالانوار، علامه مجلسی)

Monday, May 20, 2002

زن در اسلام«8»
* رسول خدا(ص) �رمود: هرگاه زنی از جايی كه نشسته برخيزد، مردی آنجا ننشيند مگر زمانی كه سرد شود. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی)

* امام صادق(ع) می �رمايد: نگاه كردن به موی سر زنان چادر نشين و روستائيان و گبران آتش پرست و اقليتهای دينی مانعی ندارد، زيرا اگر آنان را نهی كنی، گوش نمی كنند. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی)

* پيغمبر(ص) �رمود: مَثَل زن صالح، حكايت كلاغ اعصم است كه دسترسی بر آن نزديك به محال است. (وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی)

Sunday, May 19, 2002

زن در اسلام«7»
* حضرت امام محمد باقر �رمود: رازی به ايشان مگوييد و درباره خويشان شما آنچه گويند اطاعت مكنيد. (حليةالمتقين، علامه مجلسی)

* حضرت اميرالمؤمنين �رمود: مردر كه كارهای او را زنی تدبير می كند، ملعون است. (حليةالمتقين، علامه مجلسی)

* پيغمبر(ص) �رمود: زنان را با چوب تأديب نكنيد، بلكه با گرسنگی و برهنگی تأديب كنيد تا در دنيا و آخرت راحت باشيد. (بحارالانوار، علامه مجلسی)

* پيغمبر �رمود: چه سرگرمی خوبی است ريسندگی برای زن شايسته. (بحارالانوار، علامه مجلسی)

Friday, May 17, 2002

زن در اسلام«6»
* زن كژدمی است شيرين گز. (نهج البلاغه)

* تمام زن شر است و بدتر از همه آنكه از بودنش گريزی نيست. (نهج البلاغه)

* در حديث معتبر از امام محمد باقر(ع) منقول است كه رسول خدا(ص) �رمود: «بال و پر زنان را كوتاه كنيد به ترك لباس و زينت تا از خانه بيرون نروند. هركه راضی باشد به زينت و بيرون ر�تن زنش از خانه، پس او ديّوث است و بنا می شود برای او هر قدمی كه بردارد خانه ای در جهنم.» (مجمع المعار� و مخزن العوار�، محمد ش�يع بن محمد صالح)

* رسول خدا(ص) �رمود: « هركه اطاعت زنش كند؛ خدا او را به جهنم اندازد». پرسيدند كه غرض از اطاعت چيست؟ �رمود: «مثلاً اذن می طلبد كه به حمام يا عروسی برود و مرد قبول می كند». (مجمع المعار� و مخزن العوار�، محمد ش�يع بن محمد صالح)
زن در اسلام«5»
* ای مردم! آنان(زنان) از نظر ايمان و خ�رَد و بهره، كمی و كاستی دارند: اما دليل كاستی آنها از نظر ايمان به جهت نخواندن نماز و نگر�تن روزه است در ايام حيض؛ و دليل كاستی آنان از نظر خ�رَد اين است كه شهادت دو زن به جای يك مرد پذير�ته می شود؛ و دليل كاستی آنها از نظر بهره مادی نصيب ارث آنها به اندازه نص� مردان است.(نهج البلاغه)

* از زنان بد بپرهيزيد و از زنان نيك هم برحذر باشيد و در كارهای نيكو از آنان پيروی نكنيد تا در كارهای زشت از شما پيروی نخواهند.(نهج البلاغه)

Thursday, May 16, 2002

زن در اسلام«4»
* به سندهای معتبر بسيار از حضرت رسول(ص) منقول است كه �رمود از دنيای شما اختيار كرده ام زنان و بوی خوش را و روشنی ديدهام كه نماز است. (حليةالمتقين، علامه مجلسی)

* حضرت رسول(ص) �رمود: اگر امر می كردم كه كسی برای غير خدا سجده كند، هر آينه میگ�تم كه زنان برای شوهران سجده كنند. (حليةالمتقين، علامه مجلسی)

* در حديث معتبر از حضرت رسول(ص) منقول است: زنان را در غر�ه و بالاخانه جا مدهيد و چيزی نوشتن به ايشان مياموزيد و سوره يوس� را تعليم ايشان مكنيد و چرخ رشتن به ايشان ياد بدهيد و سوره نور را به ايشان تعليم كنيد. (حليةالمتقين، علامه مجلسی)